Các mẫu layout dành cho các cháu theo độ tuổi, giới tính và sở thích

MẪU SỔ LỊCH 01

Mẫu sổ lịch 01: phát triển tài năng

Có 02 màu dành cho cháu trai và cháu gái

Các ô, hộp trong mẫu sổ lịch 01
 • Cảm xúc EQ
 • Uống nước, bữa ăn
 • Sức khỏe: Đi ngoài, đi ị
 • Giải trí
 • Việc quan tâm nhất
 • Công việc hàng ngày
 • Thu chi
 • Tư duy phản biện: Dở, chưa hay và giải pháp
Độ tuổi phù hợp: 6-10 tuổi
 • Độ tuổi này nên có thói quen ghi lại các bữa ăn, lượng nước uống hàng ngày.
 • Thói quen đi ị, đi ngoài có thường xuyên hay không?
 • Nếu chưa được gia đình chấp thuận thì có thể chọn mẫu không có ô thu chi (Cashflow)

MẪU SỔ LỊCH 02

Mẫu sổ lịch 02: phát triển kỹ năng phản biện (Critical thinking)

Có 02 màu dành cho cháu trai và cháu gái

Các ô, hộp trong mẫu sổ lịch 02
 • Cảm xúc EQ
 • Uống nước, bữa ăn
 • Sức khỏe: Đi ngoài, đi ị
 • Giải trí
 • Việc quan tâm nhất
 • Công việc hàng ngày
 • Tư duy phản biện: Dở, chưa hay và giải pháp
Độ tuổi phù hợp: 6-10 tuổi
 • Độ tuổi này nên có thói quen ghi lại các bữa ăn, lượng nước uống hàng ngày.
 • Thói quen đi ị, đi ngoài có thường xuyên hay không?
 • Nếu chưa được gia đình chấp thuận thì có thể chọn mẫu không có ô thu chi (Cashflow)

MẪU SỔ LỊCH 03

Mẫu sổ lịch 03: Nhận thức thu chi

Có 02 màu dành cho cháu trai và cháu gái

Các ô, hộp trong mẫu sổ lịch 03
 • Cảm xúc EQ
 • Uống nước, bữa ăn
 • Sức khỏe: Đi ngoài, đi ị
 • Giải trí
 • Việc quan tâm nhất
 • Công việc hàng ngày
 • Thu chi
 • Tư duy phản biện: Dở, chưa hay và giải pháp
Độ tuổi phù hợp: 6-10 tuổi
 • Độ tuổi này nên có thói quen ghi lại các bữa ăn, lượng nước uống hàng ngày.
 • Thói quen đi ị, đi ngoài có thường xuyên hay không?
 • Nếu chưa được gia đình chấp thuận thì có thể chọn mẫu không có ô thu chi (Cashflow)

MẪU SỔ LỊCH 04

Mẫu sổ lịch 04: Năng khiếu - Âm nhạc - Bơi, đá banh...

Có 02 màu dành cho cháu trai và cháu gái

Các ô, hộp trong mẫu sổ lịch 04
 • Cảm xúc EQ
 • Uống nước
 • Sức khỏe: Đi ngoài, đi ị
 • Giải trí
 • Năng khiếu/Âm nhạc
 • Việc quan tâm nhất
 • Công việc hàng ngày
 • Thu chi
 • Tư duy phản biện: Dở, chưa hay và giải pháp
 • Giao tiếp: Nói chuyện hoặc điện thoại
Độ tuổi phù hợp: 11-15 tuổi
 • Độ tuổi này nên có thói quen ghi lại giao tiếp hàng ngày
 • Bước đầu có kỹ năng quản lý thu chi  (Cashflow)

MẪU SỔ LỊCH 05

Mẫu sổ lịch 05:

Có 02 màu dành cho cháu trai và cháu gái

Các ô, hộp trong mẫu cộng thêm

Giống các mẫu có sẵn, chỉ là add thêm ô Tài năng

Độ tuổi phù hợp: 6 -15 tuổi, có nhu cầu phát triển năng khiếu, tài năng
 • Trẻ có xu hướng âm nhạc, đàn hát, đá bóng sẽ có 1 ô dành riêng

MẪU SỔ LỊCH 11

Mẫu sổ lịch 11: Các thói quen cơ bản

Có 02 màu dành cho cháu trai và cháu gái

Chỉ gồm các ô cơ bản nhất

Cảm xúc

Việc quan trọng nhất

Công việc

Việc lặp lại

Giải trí

Sức khỏe và tinh thần

Độ tuổi phù hợp: 6-16 tuổi
 • Có nhiều hình ảnh màu sắc
 • Ít chữ, icon to
 • Có thể cần sự hỗ trợ của ba mẹ cùng làm lúc đầu

MẪU SỔ LỊCH 12

Mẫu sổ lịch 12: Các thói quen cơ bản

Có 02 màu dành cho cháu trai và cháu gái

Chỉ gồm các ô cơ bản nhất

Cảm xúc

Việc quan trọng nhất

Công việc

Việc lặp lại

Giải trí

Sức khỏe và tinh thần

Giao tiếp

Độ tuổi phù hợp: 6-16 tuổi
 • Có nhiều hình ảnh màu sắc
 • Ít chữ, icon to
 • Có thể cần sự hỗ trợ của ba mẹ cùng làm lúc đầu

MẪU SỔ LỊCH 13

Mẫu sổ lịch 13: Các thói quen cơ bản

Có 02 màu dành cho cháu trai và cháu gái

Chỉ gồm các ô cơ bản nhất

Cảm xúc

Việc quan trọng nhất

Sức khỏe và tinh thần

Công việc

Việc lặp lại

Tư duy phản biện – Critical Thinking

Độ tuổi phù hợp: 6-16 tuổi
 • Có nhiều hình ảnh màu sắc
 • Ít chữ, icon to
 • Có thể cần sự hỗ trợ của ba mẹ cùng làm lúc đầu

MẪU SỔ LỊCH 06

Mẫu sổ lịch 06:Các thói quen cơ bản

Có 02 màu dành cho cháu trai và cháu gái

Các ô, hộp trong mẫu cộng thêm

Giống các mẫu có sẵn, chỉ là add thêm ô Tài năng

Độ tuổi phù hợp: 3-5 tuổi
 • Có nhiều hình ảnh màu sắc
 • Ít chữ, icon to
 • Có thể cần sự hỗ trợ của ba mẹ cùng làm lúc đầu

MẪU SỔ LỊCH 07

Mẫu sổ lịch 07:Các thói quen cơ bản

Có 02 màu dành cho cháu trai và cháu gái

Các ô, hộp trong mẫu cộng thêm

Giống các mẫu có sẵn, chỉ là add thêm ô Tài năng

Độ tuổi phù hợp: 5-6 tuổi
 • Có nhiều hình ảnh màu sắc
 • Ít chữ, icon cỡ vừa
 • Có thể cần sự hỗ trợ của ba mẹ cùng làm lúc đầu

CÁC TÙY CHỌN CỘNG THÊM

Màu dành cho Nam
Màu dành cho Nữ
Hình Minion ở mặt sau
Hình thần tượng, ngôi sau yêu thích
ở mặt sau